Nieruchomości PROPERTY

O nas

Firma „PROPERTY” oferuje kompleksowe usługi dotyczące rynku nieruchomości.
Profesjonalizm świadczonych usług wynika z wysokich kwalifikacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego a terminowość i konkurencyjne ceny stanowią o atrakcyjności naszej oferty.

OFERUJEMY:

+ WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTW, MASZYN, URZĄDZEŃ oraz NIERUCHOMOŚCI
(grunty, budynki, budowle i lokale) - wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych
posiadających uprawnienia państwowe.
do różnych celów:
- zabezpieczeń kredytów bankowych
- sprzedaży
- amortyzacji
- postępowań spadkowych, postępowań przed sądami oraz organami administracji
- przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu lub w prawo własności
- przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności
- przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
- naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”
- naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości czy też wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej tzw. „opłata adiacencka”

+ SPORZĄDZANIE INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

+ OZNACZANIE PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI

+ DORADZTWO PRAWNE I REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH W
ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
w tym m.in.: zwroty majątków, mienie zabużańskie, stany własnościowe

+ POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - wykonywane przez
pośredników posiadających licencje zawodowe.

Pośredniczymy w najmie, wynajmie, kupnie, sprzedaży:
- gruntów
- budynków
- lokali mieszkalnych i użytkowych
- garaży
- nieruchomości komercyjnych

Klient podpisując umowę z naszą Firmą ma pewność, że zawierana transakcja kupna – sprzedaży czy najmu – wynajmu, jest transakcją pewną i bezpieczną. Poprzedzana jest bowiem analizą stanu prawnego danej nieruchomości w oparciu o badanie: księgi wieczystej, ewidencji gruntów, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

Otodom w Twoim Telefonie